TANTÁRGYAK

Angol nyelvű tantárgyak

Az iskola képzési rendszerébe az alábbi angol nyelvű tantárgyak tartoznak:

BIOLÓGIA

kiemelt hangsúlyt kap a testi-lelki egészség, az énkép és önismeret, a hon- és népismeret, a környezeti nevelés, valamint az információs és kommunikációs kultúra fejlesztési feladatainak megvalósítása. A biológiai rendszerek szabályozó folyamatainak ismeretei segítik az összefüggések, kölcsön-hatások, törvényszerűségek felismerését, tudatosulását. Ezáltal formálódik a tanulók ökológiai szemlélete, fejlődik természettudományos gondolkodása

FÖLDRAJZ

középpontjában a természeti, társadalmi-gazdasági és környezeti folyamatok, jelenségek, azok kölcsönhatásai, illetve napjaink gazdasági, környezeti eseményei állnak. A földrajz tantárgy a természet- és társadalomföldrajz, valamint a regionális tudomány mellett számos földtudományágat képvisel a közoktatásban, integrálja a földtani, a légkörtani, a hidrológiai, a talajtani és a planetológiai tudást.

 

y

ÉNEK-ZENE

a gyerekeknek igényük van arra, hogy egy másik ország nyelvét, kultúráját, szokásait megismerjék, így annak művészetét, költészetét vagy zenéjét hatékonyabban magukba szívhassák, elsajátíthassák.

RAJZ

a tanulókat formáló értékek közvetítése történik meg, amely a gyerekeket elkísérhetik egész életükön át. Fontos, hogy munkájukban megjelenjen az igényesség.

KÖRNYEZETISMERET

egy komplex tantárgy, melynek fontos szerepe van a természettudományos gondolkodásmód megalapozásában. Gazdag módszertani kultúrával, a tanuló egész személyiségét mozgósítva a természet szeretetére, megismerésére és a környezetben észlelhető természet-társadalom kapcsolat problémáinak elemzésére, megoldására vagy a megoldásban való részvételre ösztönöz.

CIVILIZÁCIÓ

több kultúra megismertetésével a gyerekek nem távolodnak el saját kultúrájuktól, éppen ellenkezőleg, reagálnak  az idegen kultúrákra. Nyitottak, állandóan hasonlóságokat, különbségeket keresnek saját és mások kultúrájában, nyelvében.